Wyniki z konsultacji

herb

WYNIKI KONSULTACJI 

z przebiegu przeprowadzonych w dniach 28 listopada do 11 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

-     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

 -    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowic na  2019 rok.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie: 

1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice   Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie:  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 478/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o   wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

-   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 r.,

-   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowice na  2019 r.

 

            Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,

b)    na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje  pozarządowe”,

c)     tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Zamkowa 12.

d)    w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

 

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w  terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie  zgłosiła  pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //