Wyniki z konsultacji

herb

WYNIKI KONSULTACJI 

z przebiegu przeprowadzonych w dniach 28 listopada do 11 grudnia br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

-     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

 -    Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowic na  2019 rok.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie: 

1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice   Nr XLIII/ 315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie:  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 478/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o   wolontariacie w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

-   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 r.,

-   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy  Spytkowice na  2019 r.

 

            Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadzano w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,

b)    na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje  pozarządowe”,

c)     tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ul. Zamkowa 12.

d)    w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

 

Pisemne opinię, uwagi i wnioski do w/w projektów uchwał można było składać w  terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie  zgłosiła  pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektów uchwał, co oznacza rezygnację z ich wyrażenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup