Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

bip main

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice. Są to:

 

obręb Ryczów:

1. dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   29 780,00 zł /brutto/
2. dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   27 650,00 zł /brutto/
3. dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   29 780,00 zł /brutto/
4. dz. Nr 844/28   o pow. 0,0702 ha za cenę   26 770,00 zł /brutto/
5. dz. Nr 844/29   o pow. 0,0705 ha za cenę   26 890,00 zł /brutto/
6. dz. Nr 844/30   o pow. 0,0706 ha za cenę   26 920,00 zł /brutto/
7. dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   27 800,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

8. dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   48 560,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

9. dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   48 750,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

wszystkie w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

10. dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 750,00 zł /brutto/
11. dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    47 960,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

12. dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    84 100,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

1) Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 06 lutego 2019 r.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4) Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

5) Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

7) Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 10 stycznia 2019 r. – 13 lutego 2019 r.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 18 października 2018 r.

Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //