Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

bip main

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice. Są to:

 

obręb Spytkowice:

1. dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    45 420,00 zł /brutto/
2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę    47 830,00 zł /brutto/
3. dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    49 300,00 zł /brutto/
4. dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    48 660,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 220,00 zł /brutto/
6. dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 170,00 zł /brutto/
7. dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 220,00 zł /brutto/
8. dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    53 190,00 zł /brutto/
9. dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    49 350,00 zł /brutto/
10. dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę  44 430,00 zł /brutto/
11. dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę  43 990,00 zł /brutto/
12. dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę  43 250,00 zł /brutto/
13. dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę  49 350,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i zobowiązań

1) Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 04 lutego 2019 r.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4) Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

5) Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

7)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 10 stycznia 2019 r. – 11 lutego 2019 r.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 17 października 2018 r.

Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //