Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice

bip main

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice. Są to:

 

obręb Spytkowice:

1. dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    45 420,00 zł /brutto/
2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę    47 830,00 zł /brutto/
3. dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    49 300,00 zł /brutto/
4. dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    48 660,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 220,00 zł /brutto/
6. dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 170,00 zł /brutto/
7. dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 220,00 zł /brutto/
8. dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    53 190,00 zł /brutto/
9. dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    49 350,00 zł /brutto/
10. dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę  44 430,00 zł /brutto/
11. dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę  43 990,00 zł /brutto/
12. dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę  43 250,00 zł /brutto/
13. dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę  49 350,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i zobowiązań

1) Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 04 lutego 2019 r.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4) Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

5) Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

7)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 10 stycznia 2019 r. – 11 lutego 2019 r.

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 17 października 2018 r.

Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //