ZAWIADOMIENIE

herb

Wójt Gminy Spytkowice  zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 3 grudnia 2018 r. wystosował zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa  i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Wąwozowa, Kolejowa, Rzeczna, Św. Floriana, Zatorska, Nad Potokiem, Górna, Mostowa, Krótka,  Krakowska, Leśna, Brzozowa, Widokowa, Polna”

zlokalizowanych w miejscowości Półwieś na działkach wg Załącznika nr 1

w ramach zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia, przed wydaniem decyzji, przedstawiciel inwestora poinformował o zmianie przebiegu trasy w obrębie działek o nr ewid. 1403, 1206/2, 1410/6, 1410/9,  362/5, 362/6, 362/8, 357/3 w miejscowości Półwieś.

W związku z powyższym postępowanie nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Przewiduje się nowy termin załatwienia sprawy wyznaczony na dzień 29 marca 2019 r.

Załącznik: Zawiadomienie.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup