ZAWIADOMIENIE

herb

Wójt Gminy Spytkowice  zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 3 grudnia 2018 r. wystosował zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa  i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Wąwozowa, Kolejowa, Rzeczna, Św. Floriana, Zatorska, Nad Potokiem, Górna, Mostowa, Krótka,  Krakowska, Leśna, Brzozowa, Widokowa, Polna”

zlokalizowanych w miejscowości Półwieś na działkach wg Załącznika nr 1

w ramach zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”.

 

Po otrzymaniu zawiadomienia, przed wydaniem decyzji, przedstawiciel inwestora poinformował o zmianie przebiegu trasy w obrębie działek o nr ewid. 1403, 1206/2, 1410/6, 1410/9,  362/5, 362/6, 362/8, 357/3 w miejscowości Półwieś.

W związku z powyższym postępowanie nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Przewiduje się nowy termin załatwienia sprawy wyznaczony na dzień 29 marca 2019 r.

Załącznik: Zawiadomienie.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //