ZAWIADOMIENIE - POSIEDZENIE KOMISJI

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j  ę

na dzień 26 lutego br. tj. wtorek godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

oraz

Komisji Budżetu i Infrastruktury

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      nadania imienia Szkole Podstawowej w Miejscu,

2)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

3)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)      przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w zakresie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Spytkowice w ciągu drogi nr 44",

5)      rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki,

6)      określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów,

7)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

8)      podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice,

9)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Lipowa,

10)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Księdza Gołby 33 w Bachowicach w drodze przetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

11)  wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, Bachowice, Ryczów i Półwieś stanowiących własność Gminy Spytkowice,

12)  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice".

3. Informacja Wójta Gminy w sprawach:

1)         wykonania ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu od ul. Wzory do ul. Szkolnej  w Spytkowicach,

2)         wydzielenia nowej drogi w Bachowicach od ul. Rzemieślniczej wzdłuż Potoku Bachówka,

3)         regulacji stanu prawnego gruntów w obrębie zamku w Spytkowicach - zamiana działek pomiędzy Gminą, a Firmą Ko-Bo.

4. Informacja Wójta Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pobytu Seniora - opinia Komisji.

5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //