ZAWIADOMIENIE - IV SESJA RADY GMINY

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 27 lutego br. tj. środa godz. 1000

IV S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • nadania imienia Szkole Podstawowej w Miejscu.  

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

3)       przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w zakresie realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Spytkowice w ciągu drogi nr 44".

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)       wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty,

2)       podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Lipowa,

2)       wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Księdza Gołby 33 w Bachowicach w drodze przetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

3)       wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, Bachowice, Ryczów i Półwieś stanowiących własność Gminy Spytkowice,

4)       przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice".

11. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)       I sesji Rady Gminy w dniu 20 i 22 listopada 2018 roku.

2)       II sesji Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2018 roku.

3)       III sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku.

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad IV-ej sesji.

 

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                            mgr inż. Jerzy Piórowski

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //