Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

wody logo

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Nowaka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieków wodnych bezwykopowo w rurze ochronnej rurociągu kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania pod nazwą: ”Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach” – Etap III, w następujących lokalizacjach:

Przez wody Potoku Spytkowickiego:

-        PB 9 w km 6+250 , (współrzędne geodezyjne X: 5538001.3658; Y: 7392265.9387)

-        PB10 w km 5+430, (współrzędne geodezyjne X: 5538644.6415; Y: 7392629.2222)

-        PB11 w km 5+510, (współrzędne geodezyjne X: 5538802.0051; Y: 7392751.0979)

-        PB15 w km 6+450, (współrzędne geodezyjne X: 5537865.9517; Y: 7392109.1242)

-        PS1.1 PS1.2 w km 2+790, (współrzędne geodezyjne X: 5540677.7033; Y:7392840.1167)

-        PS2 w km 3+240, (współrzędne geodezyjne X: 5540357.0675; Y: 7392681.4272)

-        PS3 w km 3+830, (współrzędne geodezyjne X: 5539912.009; Y: 7392596.0881)

-        PS4 w km 3+860, (współrzędne geodezyjne X: 5539890.4003; Y: 7392593.7091)

-        PS5 w km 3+930, (współrzędne geodezyjne X: 5539819.5493; Y: 7392633.201)

-        PS6 w km 4+120, (współrzędne geodezyjne X: 5539658.4217; Y: 7392625.5689)

-        PS7 w km 4+200, (współrzędne geodezyjne X: 5539601.7236; Y: 7392639.2066);

Przez wody Dopływu Potoku Spytkowickiego PB14 (współrzędne geodezyjne X: 5538548.1633; Y: 7392778.5309);

Przez wody Dopływu Potoku Spytkowickiego PS8-9w km 0+100 (współrzędne geodezyjne X: 5539091.8248; Y: 7392594.3641).

 

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 – w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Kinga Warkocz-Pęcak, telefon 12 62 84 332.

 

Dyrektor ZZ w Krakowie

Tadeusz Banduła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //