Zawiadmienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym

herb

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa  i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Wąwozowa, Kolejowa, Rzeczna, Św. Floriana, Zatorska, Nad Potokiem, Górna, Mostowa, Krótka,  Krakowska, Leśna, Brzozowa, Widokowa, Polna”

zlokalizowanych w miejscowości Półwieś w ramach zadania pn.
„Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice,
Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”

 

na wniosek Pani Wioletty Miś - Mazur przedstawiciela Biura Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, działającego w imieniu Gminnego Zakładu Usług Wodnych z siedzibą przy ul. Zamkowej 57, 34-116 Spytkowice reprezentującego Gminę Spytkowice z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice.

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji w pokoju nr 19 (II piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom na piśmie oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Spytkowice pod adresem www.spytkowice.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Półwieś.

Załącznik: Zawiadomienie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //