ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA LIPOWA

logo lipowa

W dniu: 6 kwietnia  2019 roku tj. sobota

I termin: o godz. 1400

II termin: o godz. 1415

w  sali: Domu  Wiejskiego  w Lipowej

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A   L I P O W A

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2019.

3.Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w roku 2019.

4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskich.

5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach organów Sołectw zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku - pytania do kandydatów.

6. Informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu Gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.                     

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie :

Na podstawie § 9  ust. 1  Statutu Sołectwa Lipowa

Sołtys wsi Lipowa 

Stefan Gierek

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //