ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MIEJSCE

logo miejsce

W dniu:  6 kwietnia 2019  roku tj. sobota

I termin: o godz. 1600

II termin: o godz. 1615

w  sali :  Wiejskiego  Domu Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A    M I E J S C E

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2019.

3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w roku 2019.

4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskich.

5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach organów Sołectw zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku - pytania do kandydatów.

6. Informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu Gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.                     

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA : do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

Na podstawie § 9  ust. 1  Statutu Sołectwa Miejsce

Sołtys wsi Miejsce

Grażyna Stańczyk

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //