Powiadomienie - V Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 10 kwietnia br. tj. środa godz. 1000

V S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

2)       określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmiany Statutu Gminy Spytkowice,

2)       statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Bachowice,

2)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

3)       wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

4)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części działki położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

11. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 roku.

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania

  • podziękowanie dla Pani Józefy Sieprawskiej - Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Urzędzie Gminy w związku z przejściem na emeryturę.

13. Zamknięcie obrad V-ej sesji.

 

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                              mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //