Powiadomienie - V Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 10 kwietnia br. tj. środa godz. 1000

V S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

2)       określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmiany Statutu Gminy Spytkowice,

2)       statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Bachowice,

2)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

3)       wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

4)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części działki położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

11. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 roku.

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania

  • podziękowanie dla Pani Józefy Sieprawskiej - Kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Urzędzie Gminy w związku z przejściem na emeryturę.

13. Zamknięcie obrad V-ej sesji.

 

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                              mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //