Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża w Krakowie w celu ustawienia pojemników na zbiórkę odzieży używanej.

obręb Spytkowice

  • część działki  3330/4 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ulicy Nad Kanałem, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00090610/6, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”, „KDx  –  drogi pieszo – jezdne” oraz „KZ – drogi klasy Z (zbiorcze)” .
  • część działki 3000/6 o pow. 8 m2 (4 pojemniki) przy ul. Słonecznej, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00097942/1, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi „UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy” oraz „KDx – drogi pieszo – jezdne” .

obręb Bachowice

  • część działki  877/2 o pow. 8 m2 (4 pojemniki) przy ul. Księdza Gołby, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00059488/2, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami” oraz „KZ – drogi klasy Z (zbiorcze)”.

obręb Ryczów

  • część działki 1291/28 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ul. Szkolna, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00046540/1, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy” oraz „KDx
     – drogi pieszo – jezdne”,

obręb Półwieś

  • część działki 1359/8 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ul. Mostowej, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00069379/8 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

 

Szczegółowe ustalenia zostaną określone w umowie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w użyczeniu w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 21 maja 2019 r.

 

Informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

                                                          

                                                                                              Wójt Gminy Spytkowice      
                                  

                                                                                              (-) Mariusz Krystian (-)

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //