Obwieszczenie Wójta Gminy

herb

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam strony,

o wydaniu decyzji PPRI.6733.1.2018.MO z dnia 24.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa  i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Wąwozowa, Kolejowa, Rzeczna, Św. Floriana, Zatorska, Nad Potokiem, Górna, Mostowa, Krótka,  Krakowska, Leśna, Brzozowa, Widokowa, Polna”

zlokalizowanych w miejscowości Półwieś na działkach wg Załącznika nr 1

w ramach zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuję stronom prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Juliusza Lea 10, 30 – 048 Kraków,
za pośrednictwem Wójta Gminy Spytkowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załącznik: Obwieszczenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //