Posiedzenie Komisji

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 27 maja br. tj. poniedziałek godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

2)      ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3)      wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej,

4)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

5)      Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2018 rok,

6)      przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019 - 2022,

7)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności,

8)      zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //