Posiedzenie Komisji

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 27 maja br. tj. poniedziałek godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

2)      ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

3)      wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej,

4)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

5)      Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2018 rok,

6)      przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019 - 2022,

7)      określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności,

8)      zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //