Zawiadomienie - VI Sesja Rady Gminy

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 29 maja br. tj. środa godz. 800

VI  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, ul. Szkolna 7

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Zakończenie i rozpoczęcie działalności organów Sołectw:

1)    Wręczenie podziękowań Sołtysom działającym w kadencji 2015 - 2019,

2)    Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów o przebiegu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku:

a)     wręczenie Sołtysom zaświadczenia potwierdzającego wybór oraz zaświadczeń dla członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2024.

5. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy - informacja za rok 2018.

6. Informacja Radnych Powiatowych oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego nt. zadań powiatowych planowanych do realizacji na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)       ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

2)       wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2018 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019 - 2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.

14. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

15. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad VI-ej sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup