Zawiadomienie - VI Sesja Rady Gminy

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 29 maja br. tj. środa godz. 800

VI  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, ul. Szkolna 7

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Zakończenie i rozpoczęcie działalności organów Sołectw:

1)    Wręczenie podziękowań Sołtysom działającym w kadencji 2015 - 2019,

2)    Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów o przebiegu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku:

a)     wręczenie Sołtysom zaświadczenia potwierdzającego wybór oraz zaświadczeń dla członków Rad Sołeckich na kadencję 2019 - 2024.

5. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy - informacja za rok 2018.

6. Informacja Radnych Powiatowych oraz przedstawicieli Starostwa Powiatowego nt. zadań powiatowych planowanych do realizacji na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)       ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

2)       wprowadzenia wysokości stawek i ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za 2018 rok.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019 - 2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną stanowiących pomnik przyrody.

14. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

15. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad VI-ej sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //