ZARZĄDZENIE NR 69/2019 - w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice

herb

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 23 maja 2019 r.


w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice


Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zarządzam, co następuje:


§ 1.

Ogłaszam stan alarm przeciwpowodziowego na terenie Gminy Spytkowice.


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

WÓJT
mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //