INFORMACJA Wójta Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych    (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odwodnienia drogi krajowej nr 44 w m. Ryczów w km 80+450-80+550”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Wróblówki w miejscowości Spytkowice, gm. Spytkowice kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7 – 7f ustawy o drogach publicznych.

Inwestorem zadania jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy 67b, 34-100 Wadowice.

 

Zgłoszenie należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy w Spytkowicach

ul. Zamkowa 12,

34 – 116 Spytkowice

 

Zgodnie z art.4 pkt 15a powołanej ustawy, pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że w myśl art.39 ust.6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w art.39 ust.7 ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice www.spytkowice.net.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //