Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego i pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice

herb

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 70/2019

WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 maja 2019 roku, godz. 830

 

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego i pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice.

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje stan alarm przeciwpowodziowego oraz pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Spytkowice.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup