Zaproszenie na spotkanie - opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych

herb

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania: „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń” dla dróg gminnych według poniższego zestawienia:

 • ul. Mostowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Górna w miejscowości Półwieś,
 • ul. Wąwozowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Kulowska w miejscowości Półwieś ,
 • ul. Św. Floriana w miejscowości Półwieś,
 • ul. Krótka w miejscowości Półwieś,
 • ul. Leśna w miejscowości Półwieś,
 • ul. Kolejowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Starowiejska w miejscowości Ryczów,
 • ul. Nadwiślańska w miejscowości Ryczów,
 • ul. Nowa w miejscowości Spytkowice
 • ul. Szkolna w miejscowości Spytkowice,
 • ul. Św. Jana w miejscowości Spytkowice,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Spokojnej w Ryczowie,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Dworskiej w Spytkowicach,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Wzory w Spytkowicach,
 • pomiar natężenia ruchu na przejazdach drogowo – kolejowych wraz z pomiarem widoczności – 6 pomiarów.

Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania projektów stałej organizacji ruchu,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 03.06.2019 r. godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Załącznik: Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup