Zaproszenie na spotkanie - opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych

herb

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania: „Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii i zatwierdzeń” dla dróg gminnych według poniższego zestawienia:

 • ul. Mostowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Górna w miejscowości Półwieś,
 • ul. Wąwozowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Kulowska w miejscowości Półwieś ,
 • ul. Św. Floriana w miejscowości Półwieś,
 • ul. Krótka w miejscowości Półwieś,
 • ul. Leśna w miejscowości Półwieś,
 • ul. Kolejowa w miejscowości Półwieś,
 • ul. Starowiejska w miejscowości Ryczów,
 • ul. Nadwiślańska w miejscowości Ryczów,
 • ul. Nowa w miejscowości Spytkowice
 • ul. Szkolna w miejscowości Spytkowice,
 • ul. Św. Jana w miejscowości Spytkowice,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Spokojnej w Ryczowie,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Dworskiej w Spytkowicach,
 • oznakowanie w obrębie przejazdu kolejowego na ul. Wzory w Spytkowicach,
 • pomiar natężenia ruchu na przejazdach drogowo – kolejowych wraz z pomiarem widoczności – 6 pomiarów.

Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 • posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania projektów stałej organizacji ruchu,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 03.06.2019 r. godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Załącznik: Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //