Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

herb

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o  ł u j ę

na dzień 18 lipca br. tj. czwartek o godz. 800

posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, pok. nr 3.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza skargi Państwa H. i E. SZ. na działalność Wójta Gminy Spytkowice, złożonej w dniu 3 lipca 2019 r. za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
  3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi wraz z uzasadnieniem.
  4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 HELENA MAMOŃ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup