Zaproszenie na spotkanie wykonawców

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa |2, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie
Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Remont instalacji elektrycznej w budynkach będących w własnością Gminy Spytkowice.


I. Warunki wymagane od wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę oraz, doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 pokój nr 19 (II piętro}lu b pod telefonem( 033)8 79 18 20 wew.4 5.
III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 27.08.2019r . godzina 10.00 Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w zadania,w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup