Posiedzenie Komisji Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 2 września br. tj. poniedziałek godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

       projekty uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

4)      udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej Rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie",

5)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6)      określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

7)      zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice,

8)      rozpatrzenia skargi wniesionej przez Państwo H. i E. Sz. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

9)      rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią A. M. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

10)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu.

11)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,

12)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

13)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

    Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup