Posiedzenie Komisji Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 2 września br. tj. poniedziałek godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

       projekty uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

4)      udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej Rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie",

5)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6)      określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

7)      zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice,

8)      rozpatrzenia skargi wniesionej przez Państwo H. i E. Sz. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

9)      rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią A. M. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

10)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu.

11)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,

12)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

13)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

    Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //