Zawiadomienie - VIII Sesja Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę 

na dzień 4 września br. tj. środa godz. 800

VIII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

 

która odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej Rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie",

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)    określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

3)    zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice,

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    rozpatrzenia skargi wniesionej przez Państwo H. i E. Sz. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

2)    rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią A. M. na działania Wójta Gminy Spytkowice.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,

2)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

3)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

11. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do:

1)    Wójta Gminy,

2)    Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)    VI sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2019 roku.

2)    VII sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 roku.

13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad VIII-ej sesji.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup