Zawiadomienie - VIII Sesja Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę 

na dzień 4 września br. tj. środa godz. 800

VIII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

 

która odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 129

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr XXXVII/304/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej Rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie",

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)    określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

3)    zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice,

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    rozpatrzenia skargi wniesionej przez Państwo H. i E. Sz. na działania Wójta Gminy Spytkowice,

2)    rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią A. M. na działania Wójta Gminy Spytkowice.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice i ustalenia ich przebiegu.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Lipowa stanowiących własność Gminy Spytkowice,

2)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

3)       wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

11. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do:

1)    Wójta Gminy,

2)    Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)    VI sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2019 roku.

2)    VII sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 roku.

13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad VIII-ej sesji.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //