ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 września 2019

herb

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 18 września 2019
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) zarządza się co następuje:


§ 1.

1.Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym,uznaje się teren miejscowości: Piotrowice w gm. Przeciszów, Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Łowiczki, Rudze, Trzebieńczyce, Zator w gm. Zator, Bachowice w gm. Spytkowice, Tomice, Woźniki, Radocza, Zygodowice w gm. Tomice, Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz w gm. Wieprz.
2. Mapę obszaru zapowietrzonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony.”
2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinno się umieścić na zewnętrznej granicy tego obszaru na wszystkich drogach wjazdowych.

§ 3.

W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadzi przegląd rodzin pszczelich w pasiekach.

§ 4.

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 5.

Do realizacji niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się posiadaczy pszczół z obszaru określonego w § 1, Burmistrza Zatora, Wójta Gminy Przeciszów, Wójta Gminy Spytkowice, Wójta Gminy Tomice, Wójta Gminy Wieprz, właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii - do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6.

Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup