Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

na dzień 28 października br. tj. poniedziałek godz. 800

 

p o s i e d z e n i e

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali Domu Strażaka w Półwsi, ul. Świętego Floriana 28

 

od godz. 800:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego z Komisją Budżetu i Infrastruktury i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

       projekty uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/301/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

4)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5)      uchylenia Uchwały Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
na targowisku gminnym w Spytkowicach,

6)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki opłaty,

8)      podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice,

9)      ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice,

10)  Gminnego Programu Stypendialnego,

11)  Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

12)  wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

13)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice.

3. Informacja Wójta Gminy w sprawach:

1)         zamiany działek pomiędzy Gminą Spytkowice, a firmą KO - BO w celu uregulowania drogi dojazdowej dla gruntów "za zamkiem" oraz wyznaczenia miejsc postojowych przy budynku Ludowego Klubu Sportowego "ASTRA" Spytkowice  - wypracowanie opinii Komisji,

2)         użytkowania przez okres dłuży niż 3 lata przez Polski Związek Wędkarski - Koło Spytkowice działki o pow. 3,5557 ha położonej w Spytkowicach będącej własnością Gminy Spytkowice - wypracowanie opinii Komisji.

4. Rozpatrzenie prośby Mieszkańców ulic: Świętego Bartłomieja i Wadowickiej w Spytkowicach dot. udostępnienia w roku szkolnym 2019/2020 busa szkolnego dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach - wypracowanie opinii Komisji.

5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

 

od godz. 1100:

6. Informacja nt. pomocy udzielanej Mieszkańcom przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 oraz w I półroczu 2019 roku.

7. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019 roku.

8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr  inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //