ZAPROSZENIE - IX SESJA RADY GMINY SPYTKOWICE

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

 

na dzień 30 października br. tj. środa godz. 1300

IX  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Domu Strażaka w Półwsi, ul. Świętego Floriana 28                                    

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Wójta Gminy o:

1)       przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2019 roku,

2)       przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku planów finansowych samorządowych osób prawnych - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach,

3)       kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice według stanu na 30.06.2019 r.

5. Informacja Wójta Gminy nt. postępu prac związanych z opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/301/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2)    uchylenia Uchwały Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia wysokości stawki i ustalenia zasad poboru opłaty targowej na targowisku gminnym w Spytkowicach,

3)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

5)    podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Gminnego Programu Stypendialnego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

2)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice.

12. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)    VI sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2019 roku.

2)    VIII sesji Rady Gminy w dniu 4 września 2019 roku.

13. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad IX-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //