WYNIKI KONSULTACJI

herb

WYNIKI KONSULTACJI

przeprowadzonych w dniach 10 - 23  października br. konsultacji
 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:

Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 124/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie.    

            Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

            Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w/w projektu uchwały i formularza do konsultacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,                                                                 
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  • w Referacie Ogólno - Organizacyjnym – stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

            Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na „Formularzu do konsultacji” w terminie do dnia 10 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

            W związku z tym, iż w  wyznaczonym terminie konsultacji żadna z  organizacji nie  zgłosiła  pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

            Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice  w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

            Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup