WYNIKI KONSULTACJI

herb

WYNIKI KONSULTACJI

przeprowadzonych w dniach 10 - 23  października br. konsultacji
 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:

Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku
 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 124/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie.    

            Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

            Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w/w projektu uchwały i formularza do konsultacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,                                                                 
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  • w Referacie Ogólno - Organizacyjnym – stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

            Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na „Formularzu do konsultacji” w terminie do dnia 10 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

            W związku z tym, iż w  wyznaczonym terminie konsultacji żadna z  organizacji nie  zgłosiła  pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

            Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice  w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

            Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //