Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice:

obręb Spytkowice:

1.dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    46 100,00 zł /brutto/

2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę   48 500,00 zł /brutto/

3.dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    50 000,00 zł /brutto/

4.dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    49 400,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę   45 900,00 zł /brutto/

6.dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 800,00 zł /brutto/

7.dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 900,00 zł /brutto/

8.dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    54 000,00 zł /brutto/

9.dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

10.  dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę   45 100,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę   44 700,00 zł /brutto/

12.  dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę   43 900,00 zł /brutto/

13.  dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

            Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

   

obręb Ryczów:

  1. 14.  dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   35 020,00 zł /brutto/
  2. 15.  dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   32 510,00 zł /brutto/
  3. 16.  dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   32 700,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

17.  dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   49 460,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

18.  dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   49 640,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

19.  dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 820,00 zł /brutto/

20.  dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    48 030,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

21.  dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    82 310,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 07 grudnia 2019 r.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnejw obowiązującym terminie.

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.

7)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 14 listopada 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

Mapa1

Mapa2

Mapa3

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //