Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice:

obręb Spytkowice:

1.dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę    46 100,00 zł /brutto/

2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę   48 500,00 zł /brutto/

3.dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę    50 000,00 zł /brutto/

4.dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę    49 400,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę   45 900,00 zł /brutto/

6.dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę    45 800,00 zł /brutto/

7.dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę    45 900,00 zł /brutto/

8.dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę    54 000,00 zł /brutto/

9.dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

10.  dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę   45 100,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę   44 700,00 zł /brutto/

12.  dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę   43 900,00 zł /brutto/

13.  dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę    50 100,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

            Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

   

obręb Ryczów:

  1. 14.  dz. Nr 844/25   o pow. 0,0781 ha za cenę   35 020,00 zł /brutto/
  2. 15.  dz. Nr 844/26   o pow. 0,0725 ha za cenę   32 510,00 zł /brutto/
  3. 16.  dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę   32 700,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do ulicy Siennej, są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

17.  dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę   49 460,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

18.  dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę   49 640,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

19.  dz. Nr 185/2   o pow. 0,0993 ha za cenę    42 820,00 zł /brutto/

20.  dz. Nr 185/8   o pow. 0,1114 ha za cenę    48 030,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

21.  dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę    82 310,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

1)      Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2)      Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 07 grudnia 2019 r.

3)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnejw obowiązującym terminie.

5)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.

7)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 14 listopada 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

Mapa1

Mapa2

Mapa3

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup