Posiedzenie Komisji Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 18 grudnia br. tj. środa o godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,

 

Proponowany porządek posiedzenia:

od godz. 800:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2020 - wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej w zakresie przedmiotu działania:

a)    Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz skierowanie jej do Komisji wiodącej w sprawach budżetu,

b)   Komisji Budżetu i Infrastruktury i przekazanie jej Wójtowi Gminy.

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2020 rok,

4)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2020 rok,

5)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,

6)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

7)       ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Spytkowice,

8)      rozpatrzenia petycji wniesionej przez adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa,

9)      rozpatrzenia petycji wniesionej przez osobę prawną Szulc - Efekt sp. z o.o. dotyczącej opracowywania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów (harmonogramów) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym,

10)  rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie próby dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych,

11)  rozpatrzenia petycji w sprawie Inicjatywy "Dbajmy o najmłodszych - bezpieczny uczeń na drodze - zmieniamy Gminy na lepsze",

12)  rozpatrzenia petycji wniesionej przez adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych,

13)  przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice na lata 2020 - 2025,

14)  ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice,

15)  zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice,

16)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

17)  wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata  nieruchomości położonej we wsi Spytkowice,

18)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, stanowiących własność Gminy Spytkowice,

19)  planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2020 rok.

3. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie propozycji utworzenia w budynku należącym do Parafii w Bachowicach domu pobytu dziennego seniora.

4. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

od godz. 1100:

5. Informacja Wójta Gminy o wykonanych w Gminie w roku 2018 nowych punktach oświetleniowych oraz o remoncie istniejących.

6. Analiza dotacji celowych przekazanych w roku 2018 z budżetu Gminy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. Informacja nt. funkcjonowania monitoringu na gminnych obiektach komunalnych Gminy i w miejscach użyteczności publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //