XII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia br. tj. piątek godz. 1000

XII  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Podziękowanie dla Pani Anny Przejczowskiej - pracownika samorządowego, Sekretarza Gminy Spytkowice w związku z zakończeniem w dniu 12 stycznia 2020 roku pracy zawodowej i przejściem na emeryturę.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2018/2019.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2020,

2)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2020 rok,

2)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice
na 2020 rok,

3)       udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)     ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Sołectw Gminy Spytkowice.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez adwokata Panią Renatę Sutor
w zakresie zmiany przepisów prawa,

2)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez osobę prawną Szulc - Efekt sp. z o.o. dotyczącej opracowywania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów (harmonogramów) wykorzystania
w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym,

3)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie próby dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych,

4)    rozpatrzenia petycji w sprawie Inicjatywy "Dbajmy o najmłodszych  - bezpieczny uczeń na drodze - zmieniamy Gminy na lepsze",

5)    rozpatrzenia petycji wniesionej przez adwokata Panią Renatę Sutor
w zakresie zmiany przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego i zbiórek publicznych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice na lata 2020 - 2025,

2)    ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice,

3)    zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

2)    wyrażenia zgody na użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata  nieruchomości położonej we wsi Spytkowice,

3)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Spytkowice, stanowiących własność Gminy Spytkowice.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2020 rok.

13. Przyjęcie protokołów z obrad:

1)    IX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019 roku.

2)    X sesji Rady Gminy w dniu 11 listopada 2019 roku.

14. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XII-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //