Ustalenia wyjściowej stawki podstawowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Spytkowice.

herb

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.   Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz  Uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice Wójt Gminy

z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

  1. Ustalam stawkę podstawową czynszu najmu za lokale mieszkalne komunalne stanowiące własność Gminy Spytkowice, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej - 3,50 zł.
  2. Ustalam stawkę czynszu najmu socjalnego lokalu, stanowiące własność Gminy Spytkowice, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej - 1,75 zł.
  1. Ustalam stawkę czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych takich jak piwnice, garaże i inne, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej:

     1) dla użytkowników mieszkań komunalnych             - 2,00 zł,

     2) dla użytkowników mieszkań z najmem socjalnym   - 1,00 zł.

§ 2

  1. W lokalach mieszkalnych posiadających odrębne liczniki zużycia poszczególnych mediów (energii, ogrzewania, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków) Najemca zawiera umowy bezpośrednio z ich dostawcami.
  2. W lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice, które nie posiadają odrębnych liczników zużytych mediów, ustalam miesięczny ryczałt za 1m2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za sporządzanie umów najmu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 5

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 300/2017 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustalenia wyjściowej stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Spytkowice.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup