Ustalenia wyjściowej stawki podstawowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Spytkowice.

herb

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.   Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz  Uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice Wójt Gminy

z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

  1. Ustalam stawkę podstawową czynszu najmu za lokale mieszkalne komunalne stanowiące własność Gminy Spytkowice, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej - 3,50 zł.
  2. Ustalam stawkę czynszu najmu socjalnego lokalu, stanowiące własność Gminy Spytkowice, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej - 1,75 zł.
  1. Ustalam stawkę czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych takich jak piwnice, garaże i inne, w stosunku miesięcznym za 1m2 powierzchni użytkowej:

     1) dla użytkowników mieszkań komunalnych             - 2,00 zł,

     2) dla użytkowników mieszkań z najmem socjalnym   - 1,00 zł.

§ 2

  1. W lokalach mieszkalnych posiadających odrębne liczniki zużycia poszczególnych mediów (energii, ogrzewania, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków) Najemca zawiera umowy bezpośrednio z ich dostawcami.
  2. W lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice, które nie posiadają odrębnych liczników zużytych mediów, ustalam miesięczny ryczałt za 1m2 powierzchni użytkowej - 4,00 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za sporządzanie umów najmu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§ 5

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 300/2017 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustalenia wyjściowej stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Spytkowice.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //