Dostawa paliwa - protokół

herb

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana

dostawa                   X

usługa

na: paliwo płynne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Spytkowice.

3. Przedmiot zamówienia został zaplanowany w następującej części planu finansowego

Rozdział 70005, 75412, 90002 §4210

4. Kwota w planie finansowym przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia tj:

45 627 zł brutto ( zgodność operacji z planem finansowym – Główny Księgowy )

5. Wartość zamówienia wg. rozeznania rynkowego – zapytanie ofertowe na podstawie art. 32, art. 34, art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych.

45 627 PLN, 10 687,23 EURO (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 2477 z późn. zm.) co stanowi: EURO 10 687,23.

6. Inne wymagania zamawiającego:

     termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.

     okres gwarancji: nie dotyczy

     forma udzielenia zamówienia: zlecenie

     umowa   X   ( projekt umowy w załączeniu)

 7.   Rozeznanie rynku:

1) zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej: www.spytkowice.net.pl
(właściwe podkreślić)

2) ofertę otrzymano od:

- Pawilon Handlowo- Usługowy “CENTRUM”  Grzegorz Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Rynek 21
Stacja Paliw “Ryczów”  ul. Krakowska 1, 34-115 Ryczów

8.   Wybór oferty:

- wybrano ofertę: Pawilon Handlowo- Usługowy
“CENTRUM”  Grzegorz Fryc,
34-116 Spytkowice, ul. Rynek 21
Stacja Paliw “Ryczów”
ul. Krakowska 1, 34-115 Ryczów

przy uwzględnieniu następujących wymagań:

złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie wyboru:

Do zamawiającego pomimo upublicznienie zapytania ofertowego wpłynęła jedna ważna oferta na przedmiot zamówienia. Oferta złożona przez dostawcę spełnia warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //