Dostawa paliwa - protokół

herb

PROTOKÓŁ

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana

dostawa                   X

usługa

na: paliwo płynne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa paliw płynnych dla Gminy Spytkowice.

3. Przedmiot zamówienia został zaplanowany w następującej części planu finansowego

Rozdział 70005, 75412, 90002 §4210

4. Kwota w planie finansowym przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia tj:

45 627 zł brutto ( zgodność operacji z planem finansowym – Główny Księgowy )

5. Wartość zamówienia wg. rozeznania rynkowego – zapytanie ofertowe na podstawie art. 32, art. 34, art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych.

45 627 PLN, 10 687,23 EURO (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczania wartości zamówień publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 2477 z późn. zm.) co stanowi: EURO 10 687,23.

6. Inne wymagania zamawiającego:

     termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.

     okres gwarancji: nie dotyczy

     forma udzielenia zamówienia: zlecenie

     umowa   X   ( projekt umowy w załączeniu)

 7.   Rozeznanie rynku:

1) zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej: www.spytkowice.net.pl
(właściwe podkreślić)

2) ofertę otrzymano od:

- Pawilon Handlowo- Usługowy “CENTRUM”  Grzegorz Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Rynek 21
Stacja Paliw “Ryczów”  ul. Krakowska 1, 34-115 Ryczów

8.   Wybór oferty:

- wybrano ofertę: Pawilon Handlowo- Usługowy
“CENTRUM”  Grzegorz Fryc,
34-116 Spytkowice, ul. Rynek 21
Stacja Paliw “Ryczów”
ul. Krakowska 1, 34-115 Ryczów

przy uwzględnieniu następujących wymagań:

złożono jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie wyboru:

Do zamawiającego pomimo upublicznienie zapytania ofertowego wpłynęła jedna ważna oferta na przedmiot zamówienia. Oferta złożona przez dostawcę spełnia warunki przedstawione w zapytaniu ofertowym.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup