INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

herb

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty do 31 stycznia 2020 roku za korzystanie z zezwoleń (zgodnie z art. 11¹ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.2277 ze zm.).

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 –116 Spytkowice  w BPS/o Spytkowice

nr konta bankowego –     91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

Załącznik: Druk oświadczenia

 

________________________________________________________________________

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY

 

1.Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

2.W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

3.Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

4.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 1 ust.5 i 6 ww. ustawy.

Lp. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego
Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
 1 o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 2 o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 3 o zawartości powyżej 18%alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2100 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

5.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września albo jednorazowo do 31 stycznia danego roku  - art. 111 ust.7 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem
30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej
w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup