Posiedzenie Komisji Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 27 stycznia br. tj. poniedziałek o godz. 800

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach od godz.8.00

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.      Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

4)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice,

5)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

6)      określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Spytkowice na rok szkolny 2019/2020,

7)      zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,

8)      zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu,

3.      Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //