XIII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

na dzień 29 stycznia br. tj. środa godz. 900

XIII  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ul.Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Podziękowanie dla Pani Haliny Wójcik - pracownika samorządowego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę.

5. Informacja o Wójta Gminy nt. stanu zrealizowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice w latach 2014 - 2019.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

4) ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

2) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Spytkowice na rok szkolny 2019/2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,

2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2019 roku.

11. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XIII-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //