XIII Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

herb

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

na dzień 29 stycznia br. tj. środa godz. 900

XIII  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ul.Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Podziękowanie dla Pani Haliny Wójcik - pracownika samorządowego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę.

5. Informacja o Wójta Gminy nt. stanu zrealizowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice w latach 2014 - 2019.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2019 roku,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki,

4) ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice,

2) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Spytkowice na rok szkolny 2019/2020.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,

2) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2019 roku.

11. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XIII-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup