Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice:

 

obręb Spytkowice:

1. dz. Nr 4883/88   o pow. 0,0923 ha za cenę 46 100,00 zł /brutto/

2. dz. Nr 4883/89   o pow. 0,0972 ha za cenę 48 500,00 zł /brutto/

3. dz. Nr 4883/96   o pow. 0,1002 ha za cenę 50 000,00 zł /brutto/

4. dz. Nr 4883/107 o pow. 0,0989 ha za cenę 49 400,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Nad Kanałem

5. dz. Nr 4883/85   o pow. 0,0919 ha za cenę 45 900,00 zł /brutto/

6. dz. Nr 4883/86   o pow. 0,0918 ha za cenę 45 800,00 zł /brutto/

7. dz. Nr 4883/87   o pow. 0,0919 ha za cenę 45 900,00 zł /brutto/

8. dz. Nr 4883/102 o pow. 0,1081 ha za cenę 54 000,00 zł /brutto/

9. dz. Nr 4883/104 o pow. 0,1003 ha za cenę 50 100,00 zł /brutto/

10. dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę 45 100,00 zł /brutto/

11. dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę 44 700,00 zł /brutto/

12. dz. Nr 4883/121 o pow. 0,0879 ha za cenę 43 900,00 zł /brutto/

13. dz. Nr 4883/123 o pow. 0,1003 ha za cenę 50 100,00 zł /brutto/

w/w działki przylegają do ulicy Polnej

Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00079867/9  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie  z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice  w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami oraz MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

    obręb Ryczów:

14. dz. Nr 844/31   o pow. 0,0729 ha za cenę 32 700,00 zł /brutto/

w/w działka posiada dostęp do ulicy Siennej, jest opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

15. dz. Nr 2882/7   o pow. 0,1067 ha za cenę 49 460,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Brzozowej

16. dz. Nr 2882/15 o pow. 0,1071 ha za cenę 49 640,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Słonecznej.

w/w działki są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Gminy Spytkowice w jednostce MM – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

17. dz. Nr 185/2 o pow. 0,0993 ha za cenę 42 820,00 zł /brutto/

18. dz. Nr 185/8 o pow. 0,1114 ha za cenę 48 030,00 zł /brutto/

w/w działki położone są przy ulicy Zielonej, są opisane w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

19. dz. Nr 185/14 o pow. 0,2279 ha za cenę 82 310,00 zł /brutto/

w/w działka położona jest przy ulicy Starowiejskiej, opisana jest w KW Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami MPZP Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KD – drogi klasy KD (dojazdowe).

 

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

1) Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. od godz. 10 – tej w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - sala narad / parter /.

2) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 13 marca 2020 r.

3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

4) Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

5) Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

6) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.

7) Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33)8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 17 lutego 2020 r. – 18 marca 2020 r..

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 13 grudnia 2019 r.

 

Załączniki:

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //