Posiedzenie Komisji Rady Gminy

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 24 lutego br. tj. poniedziałek o godz. 800

 

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach od godz.8.00

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

1) rozpatrzenia skargi wniesionej przez E.K-F. na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XVI/124/04 z dnia 12.02.2004 r. wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XII/86/11 z dnia 27 września 2011 r.*,

3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

4) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Spytkowicach od Firmy "KO-BO" St. Wnęcek, M. Wnęcek Spółka Jawna.

5) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2020 roku",

3. Rozpatrzenie prośby Mieszkańców ulic: Świętego Bartłomieja i Wadowickiej w Spytkowicach dot. udostępnienia w roku szkolnym 2020/2021 busa szkolnego dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach.

4. Informacja Spółki PRO - MINEALS w zakresie umieszczenia drogi wyjazdowej ze złoża kruszywa naturalnego "Łączany" zlokalizowanego w Ryczowie i przedstawionego w planie zagospodarowania przestrzennego, jako teren przemysłu wydobywczego  PE1.

5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //