XIV Sesja Rady Gminy - zawiadomienie

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

na dzień 26 litego br. tj. środa godz. 1000

XIV  S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach ul.Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • rozpatrzenia skargi wniesionej przez E.K-F. na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice
    Nr XVI/124/04 z dnia 12.02.2004 r. wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XII/86/11 z dnia 27 września 2011 r..

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,

2) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Spytkowicach od Firmy "KO-BO" St. Wnęcek, M. Wnęcek Spółka Jawna.

3) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2020 roku".

8. Przyjęcie protokołu z obrad:

  • XII sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku.
  • XIII sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2020 roku.

9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad XIV-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //