ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SPYTKOWICE

herb

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu:    28 lutego 2020 roku tj. piątek

I termin:   o godz. 1800

II termin:   o godz. 1815

w:    sali Wiejskiego Domu Kultury w  Spytkowicach, ul.  Zamkowa 12

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A   S P Y T K O W I C E

 

Porządek zebrania:

1.     Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2019 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2020.

3.     Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2019 oraz planowanych do realizacji w roku 2020.

4.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskich.

5.     Informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu Gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców:

-  wymiana kotłów grzewczych,

-  gospodarka odpadami komunalnymi,

-  korzystanie z kanalizacji sanitarnej.                  

6.     Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

7.     Zakończenie zebrania.

UWAGA : do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni   w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

Zwołujący Zebranie :

              Na podstawie § 9 ust. 1  Statutu Sołectwa Spytkowice

                                                                              

Sołtys wsi Spytkowice

Helena Mamoń

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //