Zaproszenie na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem: Montaż systemu CCTV

herb

Zaproszenie

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem: Montaż systemu CCTV- monitoring IP na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji  w Ryczowie.

1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr  22 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 51.

3. Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 22, termin 26.02.2020 r. godzina 900. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //