Zaproszenie do składania ofert - dostawa kruszywa

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

„Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze

na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020”

 

I. Zakres zamówienia:

Dostawa kruszywa wraz z załadunkiem, transportem na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dostarczony materiał musi posiadać odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na ten cel. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu obowiązywała będzie cena jednostkowa podana w załączniku nr 1 kolumna 5.

II. Termin realizacji zadania: sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania na podstawie zlecenia do dnia 30.11.2020r.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający warunki i wymagania opisane w zaproszeniu do składania ofert, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje przedmiotu zamówienia.

IV. Informacja na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (33) 879 18 20 wew. 44.

V. Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do którego należy dołączyć Załączniki Nr 2, Nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze  na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 03.03.2020r

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //