Zaproszenie do składania ofert - remont cząstkowy nawierzchni.

herb

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz.1843) - do  postępowania  nie stosuje się w/w  przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro.

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera

na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020”

 

I. Prace obejmować będą:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020.

1. Zakres robót obejmuje:

1) Remont ubytków nawierzchni, na których występuje wykruszenie nie większe niż grubość warstwy ścieralnej średnio 3cm

2) Remont wybojów w nawierzchni tj. ubytków materiału bitumicznego i pozostałego stanowiącego warstwy konstrukcyjne na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej średnio 5cm.

2. Szczegółowy zakres robót określają:

1) Kalkulacja stanowiąca załącznik nr 2 do zaproszenia

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 6 do zaproszenia.

Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i kalkulacją.

II. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 30.08.2020r.

III. Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót.

IV. Informacja na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (33) 879 18 20 wew. 44.

V. Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do którego należy dołączyć Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 03.03.2020r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //