Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice - przetarg

herb

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg : Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice poprzez: sortowanie, odzysk, składowanie i kompostowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Spytkowice poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami. Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 23.10.2019 z późn. zm.), ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 16.04.2019 z późn. zm.); oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 09:00

Szczegóły ogłoszenia

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //