XV Sesja Rady Gminy - zaproszenie

herb

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w związku z § 14 ust. 2 pkt 2) Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 18 marca br. tj. środa godz. 900

XV S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach,
                                   ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2020 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu,

2)       przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad XV-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //