XV SESJA Rady Gminy Spytkowice (Sesja nadzwyczajna)

herb

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./ oraz  w związku z § 15 ust. 6 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą  Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na  dzień  16 marca br. tj. poniedziałek o godz. 14.00

XV S E S J Ę  Rady Gminy Spytkowice (Sesja nadzwyczajna)

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach  ul.  Zamkowa 12.

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy w sprawie sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Spytkowice związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2020 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Spytkowice
    na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu,

2)       przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

6. Zamknięcie obrad XV-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //