Zaproszenie - XVI Sesja Rady Gminy

herb

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./ oraz  w związku z § 15 ust. 6 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą  Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 6 maja br. tj. środa godz. 1400

XVI S E S J Ę  Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach  ul.  Zamkowa 12.

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Powitanie Pana Krzysztofa Cichonia w związku z rozpoczęciem pracy  w Urzędzie Gminy Spytkowice na stanowisku Sekretarza Gminy.

4. Podziękowanie dla Pana Mirosława Rzońcy Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach w związku z zakończeniem pracy na Posterunku oraz powitanie Pana Pawła Rajdy, który będzie pełnił obowiązki Kierownika tej placówki.

5. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2020 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne,

4)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice,

2)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej
we wsi Spytkowice,

3)    wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

4)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w Bachowicach przy ul. Stefczyka 81.

9. Przyjęcie protokołów z obrad:

  • XIV sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2020 roku.
  • XV sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2020 roku.

10. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad XVI-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //