Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o  ł u j ę

na dzień 19 maja br. tj. wtorek o godz. 800

posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  

 

które odbędzie się w: pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12.  

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2019 rok,

b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,

c) informacji o stanie mienia Gminy wg stanu na 31.12.2019 r.

3. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy Spytkowice oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2019.

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //