Zaproszenie - XVII Sesja Rady Gminy

herb

Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 3 czerwca br. tj. środa godz. 1400

XVII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.
3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Gminy - informacja za rok 2019.
5. Powitanie Pani Agnieszki Michałek - Śmieszkowicz w związku z rozpoczęciem pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku Kierownika.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) uczczenia Jubileuszu stulecia urodzin polskiego Papieża św. Jana Pawła II,
   2) uczczenia Jubileuszu 30 - lecia samorządu terytorialnego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
8. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2020 roku.
9. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad XVII-ej sesji.

                                        

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //