Budowa ogrodzenia boiska sportowego LKS VICTORIA Półwieś - zaproszenie na spotkanie

herb

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów – zamówienia poniżej 30.000 euro

 

            Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego LKS VICTORIA Półwieś”, w zakresie:

  1. Wykopanie dołów pod montaż słupków ogrodzenia,
  2. Zabetonowanie słupków ogrodzenia z profili stalowych malowanych proszkowo,
  3. Montaż siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego, powlekanej PCV
    o oczku 50x50 mm, wysokości 1,50 m,
  4. Montaż furtek wejściowych szerokości 1,0 m z kształtowników stalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem siatką,
  5. Plantowanie terenu.

I. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie robót objętych przedmiotowym zamówieniem,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponują osobami zdolnymi do  wykonanie zamówienia.

II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

III. Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 pokój nr 19, termin 22.07.2020 r.  godzina 1000. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //