XLI Sesja Rady Gminy Spytkowice

bip main

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku

z w o ł u j ę

na dzień 19 września br. tj. środa godz. 1000 

XLI S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji  i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Wójta Gminy o:

1)       przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2018 roku,

2)       przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2018 roku planów finansowych samorządowych osób prawnych – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach,

3)       kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice według stanu na 30.06.2018 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

5)    udzielenia Gminie Kocmyrzów - Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. "partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego",

6)    zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób  i rodzin  znajdujących  się
w sytuacjach  wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy  społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym  lub niepełnosprawnym.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

2)    ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Półwieś,

2)    nabycia udziałów Skarbu Państwa nieruchomości położonych we wsi Ryczów,

3)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ryczów stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

4)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice,

5)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

6)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

7)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

2)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

3)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

4)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

5)     wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

6)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

7)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

8)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

9)     wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

10)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

11)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

12)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

13)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

14)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

15)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

16)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

17)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

18)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

19)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

20)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

21)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

22)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

23)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

24)wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

25)wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

26)wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

27)wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

28)wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.

9. Informacje w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do: 

1)     Wójta Gminy,

2)     Przewodniczącego Rady Gminy.

10. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2018 roku.

11. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XLI-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //